NEN Keuringen

Wat is NEN 3140 keuring?

NEN 3140 is een zelfstandige norm die voor Nederland alle relevante eisen voor laagspanningsinstallaties bevat. NEN 3140 is van toepassing op de bedrijfsvoering van elektrische installaties en apparatuur tot een nominale spanning van 1000 Volt wisselspanning en 1500 V gelijkspanning.

 

 

Is de keuring verplicht?

Het keuren van elektrische arbeidsmiddelen is als wettelijke verplichting opgenomen in het Arbobesluit.

 

De letterlijk tekst van artikel 7.4a lid 3 Arbobesluit luidt als volgt:

"Een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechteringen welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties wordt, zo dikwijls dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is, gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd."

 

Onder arbeidsmiddelen worden dus volstaan: 'alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, apparaten, gereedschappen en installaties'. Veiligheidskeuringen aan arbeidsmiddelen welke door slijtage achteruitgaan, verlagen het voor de veiligheid en gezondheid van werknemers die ermee werken. Het Arbobesluit stelt dat de werkgever verplicht is om de nodige maatregelen te treffen met betrekking tot arbeidsmiddelen dat de veiligheid en de gezondheid van de werknemer tijdens het gebruik geen gevaar lopen. Dit val onder de zorgplicht van der werkgever.

 

Voor het keuren van arbeidsmiddelen hanteren wij de volgende definitie:

Keuren is het beoordelen of arbeidsmiddel voldoet aan de gestelde normen met als doel dat het veilig kan worden ingezet.Op elektrische arbeidsmiddelen zijn naast CE-richtlijnen verschillende wetten van toepassing, onder andere het Arbeidsomstandighedenbesluit hoofdstuk 7 (richtlijn arbeidsmiddelen) en de NEN 3140.

 

 

Richtlijn Arbeidsmiddelen/Arbobesluit

Europese lidstaten hebben de verplichting om in Europa vastgestelde richtlijnen op te nemen in de Nationale Wetgeving. De Europese Richtlijn arbeidsmiddelen vormt een verlengstuk van de Machinerichtlijn en is van toepassing op de eigenaar/gebruiker van de arbeidsmiddelen (werkgever).

 

 

Wettelijke link

Er is geen wettelijke link tussen de NEN 3140 keuring en de Arbowet. Toch wordt de NEN 3140 keuring in de jurisprudentie genoemd als geldende norm waar elektrische arbeidsmiddelen aan moeten voldoen.Volgens het Arbo-besluit is de definitie van keuring een onderzoek met het doel de veiligheid van het product te waarborgen waarbij het zo nodig wordt beproefd. Tijdens dit onderzoek wordt:

 

  • Gekeken of het product compleet is
  • Gekeken of het product onbeschadigd is
  • Gekeken of het product functioneert
  • Mogelijk gekeken of de documentatie aanwezig is
  • Een oordeel gegeven of het product veilig kan worden ingezet

 

Dit gebeurt door

  • Visueel onderzoek
  • Meten en testen
  • Mogelijk beproeven

 

Rapportage

  • Keuringsrapport

 

Deze rapportage geeft een waardeoordeel op de dag van keuren over het product. Derhalve kan enkele dagen later het product al onveilig zijn door het recente gebruik. De waarde van een keuring zit dan ook in het feit dat er periodiek uitvoerig wordt gekeken door een deskundig persoon naar het product en dat achteraf kan worden aangetoond dat er een goed Arbo-beleid wordt gevoerd.

 

 

Kosten NEN 3140 keuring

Wij rekenen € 65,00 (ex. BTW) per uur arbeid. Wij rekenen geen voorrijkosten binnen een straal van 30km, daarbuiten worden de aanrijduren wel meegerekend. Wij beschikken over de mogelijkheid de certificaten digitaal te verzenden. Afhankelijk van uw software zijn er ook mogelijkheden de meetresultaten direct in te lezen.

In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing.

Download de voorwaarden

 

Download de privacy verklaring